1
פרטי הנרשם
2
פרטי ההורים
3
הסכם השתתפות בצהרון
4
הצהרה ומידע על בריאות הילד/ה
5
החזרת ילדים מהצהרון (נספח 2 )
6
צילום ילדים במסגרות

חוזה צהרוני מתנ"ס "מותק של צהרון"  מגדל העמק  שנת הלימודים תשפ"ב

מין: * שדה חובה

 

 

 

 

 

הסכם השתתפות בצהרון שנערך ונחתם בין מתנ"ס מגדל העמק  (להלן המרכז)

לבין: 

*(להלן "הילד")

*(להלן "ההורים")


הואיל והמרכז עתיד להפעיל, בשנת הלימודים תשפ"ג, צהרון ביה"ס (להלן הצהרון) וזאת בכפוף להוראות ולנהלים המחייבים של החברה למתנ"סים, והואיל וההורים מעוניינים לשלוח את הילד לצהרון זה, ולהתקשר לשם כך עם המרכז בהסכם,
והואיל והפעלתו של הצהרון כאמור מותנית במספר מינימום של נרשמים על פי שיקולי הנהלת המרכז, כאמור בהסכם זה.
לפיכך, הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 1. מיקום ומועדי פעילות

  1. המרכז יפעיל את הצהרון החל מיום 1/9/22 ועד ליום 30.6.23 ככלל, יופעל הצהרון על ידי צוות קבוע ומוסמך של המרכז, אולם אין בכך כדי למנוע מן המרכז להפעיל את הצהרון באמצעות ממלאי מקום, אם יהיה צורך בכך.
  2. שעות הפעילות בצהרון תהיינה משעת סיום פעילות ביה"ס עד לשעה 17:00
  3. האמור בסעיפים קטנים (א) ו(ב) לעיל לא יחול בימי שישי, בערבי חג, ימי מועד, חול המועד פסח, יום המימונה, ל"ג בעומר, ומועדים מיוחדים. סדר הפעילות לגבי ימים אלה יימסר מראש במהלך השנה על ידי המרכז.
  4. כשלוש פעמים במהלך השנה תיתכן סיום הפעילות הצהרון מוקדם, עקב אירועים מיוחדים. בימים אלו ייסגר הצהרון.
  5. מובהר בזאת כי לא יופעל צהרון עבור קבוצה של פחות מ-20 ילדים. ובמקרה שייפתח בקבוצה גדולה והכמות תרד בהמשך לפחות מ-20 ילדים יהא המתנ"ס רשאי להפסיק את פעילות הצהרון, בהודעה של חודש מראש, מבלי שלהורים תעמוד זכות לתביעה או לקבלת פיצוי כלשהו.
  6. המרכז הקהילתי אינו מתחייב מראש לפעול בכיתה ספציפית.
  7. ההשתתפות בצהרון היא למסגרת מלאה של חמישה ימים בשבוע.
  8. להורה ידוע, כי המרכז הקהילתי רשאי לערוך שינויים במבנה קבוצות ע"י איחוד ו/או פיצול קבוצות קיימות בהתאם למספר הילדים הנרשמים לצהרון ולהורים לא תהיה טענה או תביעה על איחוד או פיצול קבוצות.
  9. ידוע להורה, כי בעת פעילות הצהרון לא יוצב שומר בבתיה"ס. במידה והורים מעוניינים בשירותי אבטחה ושמירה יהיה עליהם להתארגן במשותף ולקנות את השירות לפי הבנתם ובחירתם.
  10. ידוע להורה כי אם יזדקק לשירותי הסעה מבית הספר אל הצהרון יצטרך ההורה לשלם סכום שיתחלק בין כל הורי ההסעות. יודגש כי בשל הסכם שנתי עם חברת ההסעות על תשלום מראש לשנה לא יוחזרו תשלומי ההסעות באם השתתפות הילד בצהרון מבוטלת על ידי ההורים.
    
 2. פעילות בחופשות משרד החינוך

  1. המתנ"ס יפעיל מסגרות צהרונים במתכונת קייטנה על פי תכנית החופשות השנתית של משרד החינוך
   ימי קייטנה לנרשמים במסלול תוספת קייטנות - ללא תוספת תשלום – סוכות, חנוכה, שבוע לפני חג הפסח, פורים.
   במידה ובחופשות חנוכה פסח לא יתקיימו  קייטנות של "בית הספר של החגים" מטעם משרד החינוך – קייטנות הצהרון יפעלו יום ארוך בין השעות 7:30-17:00 בתוספת תשלום.
   המתנ"ס מתחייב להודיע על כל שינוי בלוח החופשות עד שבוע לפני מועד החופשה,  להורים לא תעמוד זכות לתביעה או לקבלת פיצוי כלשהו. פעילות הצהרונים בקייטנה מותנית במינימום של 20 ילדים. המתנ"ס רשאי שלא לפתוח קייטנה, תוך הודעה מראש להורים, עד עשרה ימים לפני פתיחתה. להורים לא תהיה טענה או   תביעה בגין אי פתיחת קייטנה
    
 3. פעילות במקרה של שביתה, אירועים מיוחדים או נסיבות שאינן בשליטת המתנ"ס

  1. המתנ"ס יהיה רשאי שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטת המרכז, כגון: מלחמה, פגעי מזג אוויר וכד'. במקרים אלו עד שבוע,
  2. לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא פעל הצהרון.  החלטות באשר להפעלת הצהרון יהיו בהתאם למדיניות משרד החינוך בעניין הפעלה של מסגרות חינוך פורמליות של גני ילדים.
  3. במקרה של שביתה מלאה, יקיים צוות הצהרון החל מהיום השלישי לשביתה פעילות בשעות הבוקר. דהיינו החל מהשעה 7:30 ועד לשעה 14:00.  בגין פעילות זו ייגבה תשלום נוסף,
  4. מובהר כי פעילותו של הצהרון מותנית בכך שהרשות המקומית תעמיד לרשותו את השטח הדרוש לשם כך.
   המתנ"ס לא יהיה אחראי כלפי ההורים בגין הפסקה ו/או שיבוש של הפעילות הנובעים ממעשה ו/או ממחדל של הרשות המקומית או במקרה של שביתה או השבתה של עובדי המועצה או המתנ"ס שלא תאפשר קיום הפעילות או במקרה שימנע ממנו השימוש במבנה שיועד לצורך זה מכל סיבה שאינה תלויה לחלוטין במתנ"ס.
  5. במידה והשביתה יזומה ע"י ההורים או נציגיהם או כאשר השביתה אינה גורפת של מערכת החינוך, המרכז הקהילתי לא מתחייב לתת מענה במסגרת צהרון בשעות הבוקר.
    
 4. איסוף בתום יום פעילות:

  1. ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון, לא יאוחר משעת סיום הצהרון ומתחייבים לדייק. במקרה של איחור באיסוף הילד, יחויבו ההורים בתשלום של 10 ₪ עד 10 דקות איחור. ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יחויבו בהוצאת הילד מן הצהרון ובהתאם לשיקולי ומדיניות הנהלת המתנ"ס.
  2. האיסוף ייעשה ע"י מי מההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם, בכתב, בנספח להסכם זה. לא יותר איסוף של הילד על ידי כל אדם אחר, שלא הורשה ע"י ההורים, כאמור, או שאינו עונה לדרישות החוק לעניין זה.
  3. לא יותר איסוף ילדים ע"י אח/ות מתחת לגיל 15
  4. איסוף ילד להורים פרודים או גרושים ייעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר סדרי ראייה, אותה יש למסור למתנ"ס מראש.
    
 5. הזנה והעשרה: במסגרת פעילות הצהרון תוגש לילדים

  1. ארוחת ארבע כל יום
  2. בימי שלישי ובימי הקייטנות בלבד ארוחת צהרים בשרית חמה על פי תפריט מגוון המותאם לילדים. החברה המספקת מזון לצהרונים הינה חברה הפועלת באישור משרד הבריאות, הפעלת הכשר ומומחיות ביצור ואספקת מזון לילדים.
    
 6. הצהרת בריאות:

  1. ההורים מצהירים כי בזה כי בריאות הילד תקינה ואין מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע את השתתפותו בצהרון ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון.
  2. הורים ימסרו לצוות המתנ"ס, מראש, מידע מלא על בריאות הילד, לרבות ציון רגישויות, מגבלות, בעיות, מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד, בצירוף אישור רפואי. מסירת מידע מדויק, כאמור, מהווה תנאי לקבלת הילד לצהרון.
  3. ההורים מתחייבים לחתום על הצהרת בריאות (מצ"ב נספח 1 לחוזה זה). במידה וקיימות מגבלות רפואיות, ההורים והרופא המטפל יחתמו על כתב התחייבות לקליטת ילד עם מוגבלות רפואית בצהרון (מצ"ב נספח לחוזה זה).
  4. ההורים מתחייבים, כי לא ישלחו ילד/ה לצהרון במידה והילד/ה מרגיש/ה לא טוב, או חולה הסובל/ת מחום, דלקת עיניים, שלשול, מחלות ילדים או כל מחלה אחרת. החזרת הילד לפעילות בצהרון מותנית באישור רשמי מהרופא המטפל המעיד שהילד בריא ויכול לשהות בחברת ילדים ובכל מקרה מוסכם על ההורים, כי חובה עליהם להגיע מיד אם נדרשו לאסוף את הילד/ה החולה ו/או לא מרגיש טוב במהלך הפעילות של הצהרון.
  5. כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד/ה החולה בצהרון יחולו על ההורים.
  6. מובהר ומוסכם כי האחריות מכל מין ו/או סוג כלשהיא במשלוח ילד/ה חולה ו/או שאינו מרגיש טוב חלה על ההורים בלבד.
    
 7. נושאים פדגוגיים:

  1. ידוע להורה כי המרכז הקהילתי יהיה רשאי להחליט כי ילד אינו יכול להשתתף במסגרת הצהרון בשל בעיה בריאותית או התנהגותית, על פי שיקול דעת מקצועי של הצוות החינוכי, מנהלת הצהרונים ומנכ"ל המרכז הקהילתי, תוך היוועצות עם כלל הגורמים המוסמכים ביישוב ועם רשת הצהרונים הארצית.
  2. המרכז הקהילתי יהיה רשאי להפסיק את השתתפותו של ילד בצהרון, וזאת לאחר מתן התראה להורים, 14 יום מראש. במקרה כאמור, תופסק גביית תשלומים מההורים בגין השתתפות בצהרון, החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.
  3. ההורה מאשר לצוות בית הספר להודיע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ילד הצהרון (חום, חבלה וכד').
  4. ההורה מאשר לקבל מידע מצוות בית הספר במידה ויש קושי מסוים, כדי להבין ולבחור דרכי התמודדות.
    

   הנני מצהיר כי קראתי את יתר סעיפי הסכם זה, הוראותיו ברורים לי ואני מתחייב לקיימו על כל סעיפיו.

   Browser not supported

    

 8. תנאי תשלום

  1. עבור השתתפות ילדנו בצהרון המופעל על ידי המתנ"ס מגדל העמק, הננו מתחייבים לשלם מדי חודש בחודשו, החל מחודש ספטמבר  2021 ועד לחודש אוגוסט 2021 שכר לימוד
   *לנרשמים במסלול תוספת קייטנות שכר לימוד ב10תשלומים שווים של 935 ₪ כל אחד 
  2. *לנרשמים במסלול ללא קייטנות שכר לימוד ב9 תשלומים שווים של 765 ₪ כל אחד 
   שכר הלימוד הינו שנתי וישולם לפקודת מתנ"ס מגדל העמק ההורים מתחייבים בזאת שלא לבטל את הוראת הקבע עד לתשלום מלוא סכום שכר הלימוד.
  3. התעריפים נכונים לשנת הלימודים תשפ"ג ועשויים להשתנות ובהתאם לכך תתעדכן הגביה.
  4. א. בכל מקרה של פיגור בתשלום סכום כלשהוא עפ"י כתב ההתחייבות לבקשה זו יישא הסכום שבפיגור הפרשי הצמדה וריבית חודשים בשיעור הריבית המרבית הנהוגה בבנק בו מתנהל חשבון המרכז הקהילתי וזאת מבלי לגרוע מיתר סעדי המרכז הקהילתי ע"פ כל דין
   ב.בנוסף לאמור לעיל, יחויבו ההורים בתשלום כל הוצאות המרכז הקהילתי שיוצאו בקשר עם ביטול הוראת הקבע, כולל שכ"ט עו"ד
   ג.הייתה גבייתו של תשלום כלשהוא המגיע למרכז הקהילתי כרוכה בנקיטת הליכים משפטיים יחויבו ההורים לשאת גם בתשלום הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, כפי שיפסקו.
   ד.המרכז הקהילתי יהא רשאי לגבות את כל התשלומים המגיעים לו בהתאם לכת ההתחייבות בבקשה זו, לרבות הפרשי הצמדה, הריבית וההוצאות באמצעות הוראת הקבע.
   ה.המרכז הקהילתי יהא רשאי להפסיק ביקורו של ילד בצהרון בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהו על פי כתב ההתחייבות לבקשה זו וזאת לאחר מתן התראה בכתב של חמישה ימים מראש.
    
 9. תנאי ביטול

  1. בקשת ביטול הרשמה לשנת הלימודים תשפ"ג  עד ליום 30.4.23_ (כולל) – תזכה את ההורה במלוא התשלום  
   לאחר מועד זה, יגבה סכום של 250 ₪ על כל חודש מבוטל.
  2. בקשת ביטול שתוגש עד ל- 15 בכל חודש (כולל), תחייב את ההורים בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש.
   בקשת ביטול שתוגש לאחר ה-15 בכל חודש, תחייב את ההורים בתשלום שכר הלימוד בעבור החודש העוקב, לאחר החודש שבו הוגשה בקשת הביטול. הודעת ביטול תימסר למרכז הקהילתי בכתב בלבד לפקס 04-6417022 . טופס מתאים נמצא באתר המרכז הקהילתי או במזכירות המרכז.
    
 10. נהלי קורונה

  1. הצהרון יתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות
  2. במידה ויוכרז סגר על פי הנחיית הממשלה התשלום לצהרון יופסק עד לחידוש הפעילות.
  3. במידה וילד יכנס לבידוד על פי הוראת משרד הבריאות החזר ישולם החל מהיום החמישי לבידוד.
  4. במידה ובתקופת הבידוד יתאפשר לחלק מהתלמידים לשהות בצהרון –הצהרון יפתח לפעילות במידה ויהיו מינימום 10 ילדים.

הנני מצהיר כי קראתי את יתר סעיפי הסכם זה, הוראותיו ברורים לי ואני מתחייב לקיימו על כל סעיפיו.            

Browser not supported

 

הצהרה ומידע על בריאות הילד/ה

הצהרת בריאות: * שדה חובה

 1. הנני מתחייב/ת להודיע למרכז הקהילתי מיידית על כל שינוי במצבו הבריאותי של בני/בתי ועל כל בעיה ו/או מגבלה שתתגלה, וזאת מיד עם התגלותה.
 2. בכל מקרה של מגבלה ו/או בעיה רפואית הנני מתחייב/ת לחתום גם על כתב התחייבות מיוחד שיימסר לנו ביחס לילד/ה עם מגבלה רפואית, ולנהוג בהתאם לאמור בו.

מידע רפואי:

ולראיה באנו על החתום:

Browser not supported

Browser not supported


 

 

 

 

החזרת ילדים מהצהרון

(נספח 2 )

 1. בני/בתי יוצא/תוצא ממנו בליווי אדם מבוגר בלבד מטעם המשפחה.
 2. שמות המבוגרים הרשאים להוציא את בני/בני מהצהרון: * שדה חובה
  שם פרטישם משפחהקרבה
 3. במידה ואני מעוניין כי בני/בתי יילקח ע"י מבוגר ששמו אינו מאוזכר לעיל, אני מתחייב להודיע בכתב על כך מראש למנהלת הצהרון.

ולראיה באנו על החתום:

Browser not supported

Browser not supported

 

צילום ילדים במסגרות

* שדה חובה

-פרסום תמונות בהן מופיע בני/ביתי במסגרת פעילות בצהרון, באתר האינטרנט של הצהרון –קבוצה סגורה , המרכז הקהילתי ו/או בחומרי שיווק של מסגרות אגף הגיל הרך.

 

Browser not supported